Løsninger >

Sammenlign

Hjelp dine kunder eller medlemmer med å forstå sitt personlige klimafotavtrykk og hvordan dette ligger an i forhold til andre.

Sammenlign

Hvordan fungerer det?

Relevante sammenligninger er den beste måten å forstå et klimafotavtrykk på. Vis dine kunder eller medlemmer sitt personlige klimafotavtrykk, brutt ned i kategorier, og hvordan de ligger an i forhold til andre. Slik kan brukerne selv se hvor de avviker fra normalen, og anerkjenne hvor de har lagt inn eller ønsker å legge inn ekstra innsats!

Hvordan fungerer det?
  1. Velg hva slags sammenligning du vil ha. Det kan være med en gjennomsnittlig nordmann eller japaner, men vi jobber også med å tilby spesifikke sammenligninger. For eksempel med gjennomsnittet i en kommune, eller med en typisk person innen samme aldersgruppe og inntektsklasse.
  2. Med brukerens samtykke sendes relevante opplysninger om en husholdning anonymt til Sammenlign-endepunktet, for eksempel boligstørrelse og familiesammensetning. Brukerne kan også svare på et valgfritt antall spørsmål om sin husholdning og sine klimavaner for å få en mer nøyaktig beregning.
  3. Få returnert brukerens klimafotavtrykk og et gjennomsnittstall til sammenligning. Klimafotavtrykket er brutt ned i mat, transport, energi, forbruk og offentlige tjenester og videre ned i detaljerte underkategorier, slik at brukerne kan se akkurat hvor de avviker fra gjennomsnittet.

Se dokumentasjon

Case study: Enova

Enova er et statlig foretak som blant annet deler ut midler til private husholdninger for energitiltak i boligen. Enova ønsker at flere privatpersoner skal søke støtte og gjennomføre effektive energitiltak i sin bolig. Målet med å bruke Ducky Data var å gjøre Enovas nye nettsider mer relevante og konkrete for brukere, og inspirere dem til å redusere sitt klimafotavtrykk.

Privatpersoner kan gå inn på Enovas klimakalkulator for se hvordan de ligger an. Etter å ha svart på noen spørsmål viser klimakalkulatoren hvor mye klimagasser (kgCO2e) som slippes ut som følge av alt det du gjør i løpet av et år – alt fra å varme opp huset til å kjøre bil. Du får også vite hvilket klimafotavtrykk du har sammenlignet med andre som har tilnærmet lik husholdning som deg, og hva det betyr i detalj for energibruk i hjemmet.

Slik fungerer Enovas klimakalulator:

  1. Brukeren svarer på åtte spørsmål på Enovas nettsider, blant annet om boligtype, inntekt og transportvaner.
  2. Duckys Sammenlign-endepunkt mottar anonyme opplysninger og sender tilbake klimafotavtrykk fordelt på kategorier samt gjennomsnittlig klimafotavtrykk for boligtypen
  3. Enova presenterer klimafotavtrykket til brukeren og fokuserer på kategorien for energi og mulige energisparetiltak.
Contact

Lurer du på hvordan du kan bruke Ducky Data for å hjelpe deres kunder å bli mer miljøvennlige, som samtidig vil skape et konkurransefortrinn basert på hva 70% av dagens forbrukere etterspør?